Pomiary parametrów zasilania

Co to jest Jakość Energi Elektrycznej?

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, jest to zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy sieci, charakteryzujących napięcie zasilające oraz ciągłość zasilania.

Poprzez pomiary parametrów zasilania i analizę inżynierskie szukamy przyczyn stanów anomalnych w sieciach zasilających. Anomalie parametrów zasilania często powodują awarię urządzeń energo-elektronicznych oraz nie prowidłową pracę urządzeń elektrycznych.
Z przeprowadzanych pomiarów sporządzamy protokoły, konfrontując wyniki z obowiązującymi przepisami, normami czy warunkami brzegowymi określonymi przez producenta danego urządzenie.

Cele wykonywania pomiarów:
– kontrola parametrów jakości energii elektrycznej dostarczanej przez dostawcę
– weryfikacja źródła zakłóceń oraz kierunku ich przepływu
– zapewnienie bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
– określenie przyczyn występowania powtarzających się usterek lub awarii
– dobór rozwiązań poprawiających prarametry jee, m.i. do kompensacji mocy biernej oraz filtracji wyższych harmonicznych
– wyjaśnienie kwestii spornych pomiędzy dostawcą, a odbiorcą

Najlepszym rozwiązaniem w zakładach przemysłowych jest ciągłe monitorowanie parametrów zasilania wraz z archiwizacją. Archiwalne pomiary są poteżnym narzedziem przy optymalizacji czy szukaniu przyczyn awarii. Systemy monitoringu możemy podzielić na dwie grupy.

MONITORING OCENIAJĄCY – zapewnić ciągłą kontrolę parametrów jakości energii w odniesieniu do poziomów określonych w obowiązujących przepisach. Pomiary są wykonywane w punkcie styku klient-dostawca, analizatorami w klasie pomiarowej “A”.
Po przeprowadzonych pomiarach otrzymujemy raport z wynikiem pozytywnym lub negatywnym.

MONITORID DIAGNOSTYCZNY – gdy wyniki monitoringu oceniającego są negatywne, albo gdy ich skutkiem są widoczne
zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych stosujemy monitoring diagnostyczny.
Podczas tych pomiarów staramy się określić przyczyny występowania w sieci energetycznej niepożądanych zjawisk.
Zazwyczaj do pomiarów diagnostycznych wykorzystujemy przenośne analizatory jakości zasilania w klasie “A”.

Pomiary przenośnymi analizatorami jakości energii.

Przeprowadzając pomiary takimi urządzeniami jesteśmy w  stanie wykonać najbardziej złożone pomiary. Zawansowane oprogramowanie umożliwia analizę danych pomiarowych, wizualizacje  oraz generowanie raportów.

Pomiary wykonane przenośnym analizatorem jakości energii elektrycznej pomagają w interpretacji poprawności pracy układów kompenscji mocy biernej, przyczyn włączania się farm fotowoltaicznych

Przenośne analizatory idealnie się nadają do doboru urządzeń poprawiających efektywność energetyczną, rejestrując wszytkie parametry zasilania.